Uslovi prodaje i isporuke

1. Obim

1.1 Ovi uslovi se primenjuju na sve ponude, porudžbine, kupoprodajne i druge ugovore, kao i na njihovo izvršenje ukoliko ih nudi, isporučuje, prodaje ili proizvodi RS Steel d.o.o. i odnose se na robu i njene komponente.

1.2 RS Steel d.o.o. se u daljem tekstu pominje kao Prodavac, bez obzira da li se smatra prodavcem ili dobavljačem, a ugovorni partner kao Kupac, a da se ugovor koji se zaključuje automatski ne shvata kao kupoprodajni ugovor.

1.3 Pozivanje na uslove Kupca neće biti prihvaćeno od strane Prodavca, osim ako postoji izričit ugovor o suprotnom potpisan od strane Prodavca.

2. Ponude

2.1 Sve ponude Prodavca, u bilo kom obliku, nisu obavezujuće. Usmena obećanja nisu obavezujuća za Prodavca osim ako nisu potvrđena pismeno.

2.2 Dimenzije, težine, sredstva, usluge i rezultati ponuđene robe kako je navedeno od strane Prodavca u ilustracijama, katalozima, crtežima itd. nisu obavezujući za prodavca. Detalji ili osnove za obračun ne moraju biti dostupni.

3. Zaključivanje kupoprodajnog ugovora

3.1 Kupoprodajni ugovor se smatra zaključenim samo ako ga Prodavac pismeno potvrdi, a Kupac nije uložio pismeni prigovor u roku od tri dana, računajući od dana potvrde od strane Prodavca. Danom zaključenja ugovora smatra se datum na koji je Prodavac poslao potvrdu.

3.2 Razumna odstupanja u isporuci ne opravdavaju pravo Kupca na povlačenje, garanciju, kompenzaciju ili potvrđivanje drugih prava.

4. Cijene i troškovi

4.1 Cijene koje nudi Prodavac zasnivaju se na zaradama, doprinosima za socijalno osiguranje, porezima, troškovima transportnog osiguranja, cijenama sirovina, materijala, pomoćnog materijala i cijena rezervnih delova, kurseva stranih valuta i drugih troškova koji su na snazi u trenutku ponude. Ako se jedan ili više ovih faktora poveća, Prodavac ima pravo da u skladu sa tim poveća ponudu ili ugovorenu cijenu. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, cijene se odnose na isporuku franko fabrika ili franko skladište.

5. Rokova isporuke

5.1 Period isporuke počinje najkasnije sledećeg datuma:
a) Datum zaključenja kupoprodajnog ugovora,
b) Dan kada Prodavac dobije papire, informacije i licence potrebne za ispunjavanje svojih ugovornih obaveza,
c) Dan kada su obavljene sve formalnosti neophodne za ispunjenje obaveza koje proizilaze iz ugovora,
d) Dan kada Prodavac primi ugovoreno učešće,
e) Datum puštanja u proizvodnju.

5.2 Ako se kupoprodajni ugovor promeni nakon što je ponuda ili njeno izvršenje obustavljeno od strane Kupca, rok isporuke će biti produžen za vreme uzrokovano dodatnim radom ili obustavom.

5.3 Promene nakon puštanja u proizvodnju zahtevaju pismeni nalog. Prodavac ima pravo da naplati dodatne troškove posebno.

5.4 Što se tiče roka isporuke, smatra se da je roba isporučena kada je stavljena na raspolaganje u fabrici ili skladištu Prodavca ili na drugom mestu isporuke.

5.5 Prekoračenje roka isporuke - iz bilo kog razloga - ne opravdava zahtev Kupca za naknadu štete, odustajanje od ugovora, neispunjavanje njegovih ugovornih obaveza ili zamenu za izvršenje.

6. Prenos rizika po isporuci

6.1 Nakon što je Prodavac spreman za isporuku, rizik za robu prelazi na Kupca.

6.2 Osim ako Kupac nije dao detaljna uputstva, Prodavac će izabrati vrstu transporta u skladu sa uobičajenom praksom i komercijalnom pažnjom, a da za to ne snosi odgovornost niti da preuzme pakovanje nazad.

6.3 Rizik za otpremu robe u svakom slučaju snosi Kupac, čak i ako je ugovorena isporuka sa plaćenim prevozom - čak i ako je u klauzuli o tovarnom listu i sl. navedeno da sve štete u transportu snosi od pošiljaoca.

7. Plaćanje i zadržavanje vlasništva

7.1 Dogovorene isplate se vrše bez troškova i kompenzacije na mesto poslovanja Prodavca ili na bankovni račun koji Prodavac imenuje.

7.2 Ako Kupac kasni sa plaćanjem, automatski se smatra da je u kašnjenju i Prodavac ima pravo da zahteva zateznu kamatu od 1% mesečno bez ikakvog daljeg podsećanja na obaveštenje.

7.3 Prodavac ostaje vlasnik prodatih stvari sve dok sva potraživanja koja proizilaze iz ovog ugovora ne budu isplaćena u potpunosti.

7.4 Sve dok je Prodavac vlasnik predmeta kupovine, Kupac ih ne može ni opterećivati ni prodati. U slučaju povrede, smatraće se da su sva potraživanja Kupca prema trećim licima iz ove povrede ustupljena na Prodavca u trenutku iste. U tom slučaju, Prodavac takođe ima pravo da odmah odustane od ugovora. Odgovornost za svaki rizik, uključujući slučajni gubitak predmeta kupovine, uz zadržavanje prava vlasništva i dalje na snazi, leži na Kupcu.

7.5 Instalacija ili povezivanje sa nepokretnom imovinom ne sprečava zadržavanje prava vlasništva. U slučaju kašnjenja najmanje 1 delimičnog plaćanja u periodu od 3 nedelje, Prodavac takođe ima pravo da ukloni isporučenu robu i preuzme je o trošku Kupca.

8. Garancija / Garancija

8.1 Prodavac daje garanciju na isporučenu robu u trajanju od godinu dana od isporuke, pod uslovom da je Kupac odmah preporučenim pismom prijavio nedostatak Prodavcu nakon otkrivanja kvara i da je ovaj nedostatak isključivo ili pretežno posledica kvara za koje je odgovoran Prodavac, greška u konstrukciji, neispravna obrada ili upotreba neodgovarajućeg materijala.

8.2 U ovom slučaju, Prodavac će otkloniti nedostatak u registrovanoj kancelariji Prodavca.

8.3 Prodavac snosi sve troškove demontaže i instalacije do iznosa od 10% neto prodajne cene robe koja se demontira.

8.4 Garancija prerano ističe ako Kupac ili treća lica izvrše nepravilnu montažu, modifikacije ili popravke.

8.5 Prodavac nije odgovoran za štetu od korozije bilo koje vrste, osim ako uzrok nije u upotrebi neispravnog materijala ili nepravilnoj obradi. U svakom slučaju, izbor materijala je odgovornost Kupca. Sve materijalne preporuke Prodavca su neobavezujuće i ne predstavljaju nikakvu odgovornost.

8.6 Garancija ili odgovornost za habajuće delove (npr. zaptivke, zavrtnje i slično) je izričito isključena.

8.7 Prodavac ne snosi odgovornost za štetu na farbanju i hromiranim površinama, osim ako je ova šteta prouzrokovana greškama u dizajnu ili nedostacima kvaliteta drugih delova.

8.8 Prodavac neće biti odgovoran za bilo kakve nedostatke ili kvarove koji nastanu ili prouzrokuju u cijelini ili delimično nepravilnim ili nemarnim radnjama Kupca, njegovog osoblja ili trećih lica, modifikacijama ili popravkama koje su izvršili Kupac, njegovo osoblje ili treća lica.

8.9 Odgovornost je takođe isključena ako Kupac koristi isporučenu robu u druge svrhe osim u uobičajene poslovne svrhe, nepravilno upravlja njome ili ako se Kupac, njegovo osoblje ili treća lica nisu striktno pridržavali uputstva za upotrebu ili rukovanje koje je propisao Prodavac.

8.10 Ako su garancijski zahtevi ispunjeni, Prodavac ima pravo da zameni neispravne delove novim ili da popravi neispravne delove ili da ponovo pruži ugovorenu uslugu. Odluka ostaje na Prodavcu.

8.11 Za robu ili komponente koje Prodavac nije sam proizveo, Prodavac ne preuzima nikakvu dalju garanciju osim one koju mu je dao njegov dobavljač.

8.12 Ako Prodavac - iz bilo kog razloga - nije u mogućnosti da zameni delove robe da bi ispunio garantne usluge, tada - ako se može pretpostaviti da je kašnjenje privremene prirode - obaveza garancije će biti suspendovana sve dok smetnje ne prestanu postojati. Međutim, ako se mora pretpostaviti da je smetnja trajna, Prodavac mora Kupcu nadoknaditi cenu koštanja ovih ili sličnih delova.

9. Odgovornost i rizik

9.1 Odgovornost Prodavca je ograničena na obaveze garancije navedene u tački 9.

9.2 Odgovornost Prodavca za štetu prouzrokovanu nesavesnim ponašanjem ili blago nemarnim ponašanjem je isključena.

9.3 Bez obzira na krivicu, odgovornost za indirektnu štetu bilo koje vrste je isključena. Ovo takođe uključuje, posebno, štetu zbog poslovnog neuspeha, neuspeha proizvodnje, čistog finansijskog gubitka, štete od kašnjenja, prekida, posledične štete ili druge štete bilo koje vrste i iz bilo kog razloga su nastale. Odgovornost Prodavca prema Zakonu o odgovornosti za proizvode za imovinsku štetu je izričito isključena.

9.4 Roba se proizvodi isključivo u skladu sa evropskim standardima i smernicama. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu bilo koje vrste ako je sistem isporučen van Evrope.

10. crteža

10.1 Svi crteži, katalozi i druge informacije koje je Prodavac pružio ostaju njeno vlasništvo i moraju se odmah vratiti na zahtev.

10.2 Kupac garantuje da ovi crteži, ilustracije, katalozi i druge informacije neće biti kopirani ili trajno reprodukovani ili obezbeđeni u bilo kom drugom obliku i/ili učinjeni dostupnim trećim licima ili dostupni za uvid. Ako je Kupac stavio crteže, modele, materijale itd. na raspolaganje trećim licima ili im je skrenuo pažnju na njih, on je odgovoran za svako nastalo kršenje prava, posebno za povredu prava na patent ili licencu. U slučaju potraživanja trećih lica, on mora nadoknaditi štetu.

10.3 Ako treća lica ulože prigovore na pravni posao zbog navodne povrede, Prodavac ima pravo da odmah prekine svoje usluge. Kupac mora u potpunosti nadoknaditi Prodavcu štetu nastalu usled toga. Kupac ne može da zahteva bilo kakve zahteve protiv Prodavca ako Prodavac prekine pružanje usluga.

11. Odustajanje od ugovora

11.1 Ako Kupac ne ispuni svoje ugovorne obaveze, ili to ne uradi kako treba ili na vreme, smatra se da je u kašnjenju i Prodavac ima pravo da u cijelini ili delimično odustane od ugovora bez daljih opomena.

11.2 U ovom slučaju, Kupac je dužan da nadoknadi Prodavcu svu štetu.

11.3 Prodavac ima pravo, bez prejudiciranja svih drugih potraživanja, da zahteva iznos od 20% ugovorene kupoprodajne cene kao paušalnu štetu kao naknadu za izgubljenu zaradu.

11.4 Gore navedeno ne dovodi u pitanje pravo Prodavca da obustavi izvršenje Ugovora i da odmah zahteva punu isplatu iznosa koje Kupac duguje ugovorom.
0 0